Toelichting Analyse

Context-/omgevingsanalyse (veelal is de nodige informatie al beschikbaar):

 • Gemeenschappelijk beeld van de context van de organisatie
 • Economische en technologische ontwikkelingen?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in uw branche/sector?
 • Wat zijn de strategic drivers en uitdagingen binnen uw organisatie?
 • Wat doen concurrenten?
 • Waar liggen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT)?

Cultuuranalyse (online assessment) | Veranderdomeinen

 • Hoe wordt de huidige cultuur  ervaren en in wat voor cultuur willen uw mensen graag werken?
 • Inzichtelijke rapportage over huidige en gewenste cultuur
 • Hoe verhouden de resultaten van de cultuuranalyse zich tot de inzichten opgedaan in de contextanalyse

Talentenanalyse (online assessment):

 • Waar zitten de talenten van uw medewerkers? Wat is hun voorkeurs werkstijl? Leiderschapsstijl? Dit wordt weergegeven in het Octogram gebaseerd op de 8 rollen (Quinn)
 • Welke loopbaanwaarden vinden medewerkers belangrijk?
 • Uitgebreide individuele rapportage Octogram Talentenprofiel dat als input kan dienen voor individuele ontwikkelplannen

Job profile matrix

 • Geeft in één overzicht de belangrijkste carrièrepaden van de belangrijke functies en rollen binnen de organisatie. Voor iedere rol wordt op verschillende niveau’s vastgesteld wat de dominante kenmerken (in kleur) zijn
 • Generieke roltypen die in clusters duidelijk onderscheidend van elkaar zijn voor wat betreft probleemoplossend vermogen en capaciteiten
 • Ideaal instrument om gesprekken met medewerkers aan te gaan in het kader van (loopbaan)ontwikkeling en gekoppeld aan de Talentenanalyse inzicht geven in welke rollen een medewerker in zijn kracht zit

Q-scan | Strategische Personeelsplanning

 • Geeft de dynamiek weer van het sturen op de kwantiteit en kwaliteit van de personele bezetting gekoppeld aan de gewenste (verander)richting
 • Analyse-instrument: “Kunnen we met de huidige bezetting onze doelstellingen realiseren en welke acties kunnen we nemen?”

Dashboard

 • Dashboard alleen op groepsniveau (anoniem)!
 • Krachtig instrument om de match te meten tussen individuele profielen (Octogram) en job-/rolprofielen en beantwoordt de vraag: “In hoeverre worden medewerkers in hun kracht gezet?”
 • Meet tevens de match tussen individuele profielen (op groepsniveau) en de veranderrichting van de organisatie

Triade Dynamics model

Gericht ontwikkelen van mensen, teams en organisatie

Het Triade Dynamics model kan breed worden toegepast, maar is vooral interessant voor de volgende doelgroepen binnen uw organisatie:

 • (Senior) management/executives
 • (Senior) specialisten
 • (Senior) professionals
 • Vakspecialisten
 • High potentials
 • Young talents