Klantgericht en haalbare oplossingen

Jos Vreeswijk

Ik heb Gijs leren kennen als een doorgewinterde professional op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement en HR. Gijs is klantgericht en praktisch in het aanbieden van uitvoerbare oplossingen. Hij heeft een goed gevoel voor de kritische succesfactoren van het bedrijf. Hij is ervaren in counseling en coaching senior leiderschap. Ik heb met plezier met Gijs samengewerkt.

Jos Vreeswijk
Partner, Hoek Consultants | Owner, TRIFOLD

Customer-focussed offering feasible solutions

Jos Vreeswijk

I have come to know Gijs as a seasoned professional in the area of Organizational Development, Change Management and HR. Gijs is customer-focussed and practical in offering feasible solutions. He has a good sense of critical success factors of the business. He is experienced in counseling and coaching senior leadership. I enjoyed working with Gijs

Jos Vreeswijk
Partner, Hoek Consultants | Owner, TRIFOLD

Passie voor en kennis van leiderschap- en organisatieontwikkeling

Ik heb jarenlang met Gijs gewerkt bij ASML, toen hij de verantwoordelijke HR Business Partner was voor Development & Engineering. Ik heb leren kennen Gijs als een brede, allround HR professional met een specifieke passie voor (en kennis van) leiderschapsontwikkeling en organisatie-ontwikkeling / ontwerp. Gijs is een down-to-earth, open en no-nonsense kerel om mee te werken en die zijn ideeën en ervaringen zal inbrengen en die een grote aanwinst is voor ieder HR-team.

Xander Bijnen | Global HR Business Partner
NXP Semiconductors

Passion for and knowledge of leadership- and organizational development

I’ve worked with Gijs for several years at ASML, when he was the responsible HR Business Partner for Development & Engineering. I’ve come to know Gijs as a broad, all-round HR professional with a specific passion for (and knowledge of) leadership development and organizational development / design. Gijs is a down-to-earth, open and no-nonsense guy to work with who will bring in his ideas and experiences and who is a great asset to any HR team.

Xander Bijnen | Global HR Business Partner
NXP Semiconductors

Result oriented with an eye for feasible changes

Gijs is an expert in the field of Organizational Development, HRM and Talent Management, in his work he shows his experience. He is results-oriented with an eye for feasible changes. His passion for advising and managing makes it inspiring to work with him every time again.

Michiel Schoemaker
Researcher, Lecturer and consultant "Identity & Communities"

Resultaatgericht met oog voor haalbare veranderingen

Gijs is een vakman op het terrein van Organisatieontwikkeling, HRM en Talentmanagement, in zijn werk zie je zijn jarenlange ervaring. Hij is resultaatgericht met oog voor haalbare veranderingen. Zijn passie voor adviseren en managen maakt het telkens weer inspirerend om met hem samen te werken.

Michiel Schoemaker
Researcher, Lecturer and consultant "Identity & Communities"

Goede kennis van cultuur en organisaties om performance te maximaliseren

Ik heb een aantal jaren met Gijs gewerkt en ondervonden dat hij een sterk inzicht in mensen heeft gekoppeld met een goede kennis van cultuur en hoe organisaties kunnen werken om hun performance te maximaliseren. Hij was altijd prettig om mee samen te werken en hij werkt aan het bouwen van sterke relaties met anderen.

Valarie Daunt - Partner
Human Capital Management at Deloitte (Ireland)

Verrassende en opbouwende inzichten in teams en organisatie

Zeer plezierige en constructieve samenwerking die, onder andere, heeft geleid tot verrassende en opbouwende inzichten over teams en de organisatie als geheel

Manager Support Staff
Financial Services

Professioneel gedrag ingrediënten voor succes

Ik heb met Gijs gewerkt van 2012 tot 2015 en hem ervaren als een echte HR professional op het gebied van mensen/Organisatie- en leiderschapsontwikkeling. De instrumenten en aanpak die hij gebruikte waren zeer bruikbaar en adequaat. Naast zijn senior professionele houding was Gijs ook een prettige collega om mee samen te werken en zijn pragmatische professionele gedrag waren ingrediënten voor succes.

Erik de Groot - Director Organizational Development

Altijd gedreven om innovatieve oplossingen te bedenken voor business issues

Ik heb met plezier samengewerkt met Gijs in mijn tijd bij Aon. Gijs is altijd gedreven om nieuwe, innovatieve oplossingen te bedenken voor business issues. Naast zijn HR Business Partner rol nam hij altijd de leiding over diverse HR projecten, zoals een project over employability and een project over Flexibilisering van Arbeidsvoorwaarden en –tijden. Projecten hadden altijd meerdere facetten (HR, IT, veranderkundig, processen, medezeggenschap) en Gijs heeft altijd op enthousiaste wijze leiding gegeven aan het projectteam met als eindresultaat state-of-the-art tools & processen. Gijs is betrouwbaar met veel kennis over HR processen gecombineerd met goede sociale vaardigheden.

Monique Verboeket - HR Talent Leader
Danaher Corporation

Maakt direct indruk door open manier van communiceren en heldere analyses

Ik heb Gijs leren kennen in zijn interim HRM management rol als mede MT lid van een van de Industrie divisies van Logica. Gijs maakte direct indruk door zijn open manier van communiceren en heldere analyses. Gijs heeft een brede kennis van het HRM vakgebied en weet dat op een positieve manier in te zetten, waarbij mensen voor hem altijd het uitgangspunt zijn. Gijs heeft ons aan de hand meegenomen in het proces van het in kaart brengen van de huidige en gewenste teamsamenstelling. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de cultuur en de organisatie.
Als mens en collega heb ik prima samengewerkt met Gijs. Hij is open, eerlijk en stabiel. Gijs heeft schijnbaar geen last van druk en weet zich ook in lastige situaties prima staande te houden. Gijs is voor elk team en elke organisatie een aanwinst.
Dick Stegeman - Director Operations
Logica (CGI)

Uitstekende resultaten met de juiste ‘human touch’

In mijn Managing Director HR rollen voor respectievelijk ENECO en LogicaCMG (CGI) werkte Gijs Graafmans voor mij in verschillende functies, variërend van Manager HR, Interim Manager tot  Manager Organisatie- en Talentontwikkeling. Gijs boekte uitstekende resultaten en deed dit op een professionele manier met de juiste ‘human touch’. Het hielp de bedrijven om hun (HR)strategie te versterken. Gijs is sterk in 1-op-1 meetings (coaching) maar ook in het faciliteren van teams. Het ontwierp en implementeerde talentontwikkeling  en hield tegelijkertijd rekening met de organisatiebehoeften. Het is een genoegen om met Gijs te werken, zowel op de inhoud als in de relatie.

Theo Borgert - Managing Director HR
Eneco | Logica

Dank voor de plezierige en inspirerende reis bij ASML

ASML
HR Techno Team

Thanks for the inspiring and pleasant journey at ASML

ASML
HR Techno Team

Eager to come up with new, innovative solutions to business issues

I have enjoyed working with Gijs in my time at Aon. Gijs is always eager to come up with new, innovative solutions to business issues. In addition to his HR Business Partner role, he always took the lead on various HR projects, including a project on Employability and a project on Flexible Benefits and working conditions. Projects always had multiple facets (HR, IT, change management, processes, employee participation) and Gijs always has led the project team enthusiastically with the end result being state-of-the-art tools and processes. Gijs is reliable with great knowledge of HR processes, combined with good social skills.

Monique Verboeket - HR Talent Leader
Danaher Corporation

Surprising and constructive insights about teams and entire organization

Very pleasant and constructive cooperation which, among other things, have led to surprising and constructive insights about teams and the entire organization.

Manager Support Staff
Financial Services

Professional behavior ingredients for success

I’ve worked with Gijs from 2012 till 2015 and experienced him as a real HR professional on the area’s of People/Organizational and Leadership development. The tooling and practices he used were very useful and adequate. Besides his senior professional attitude Gijs was also a nice colleague to work with and his pragmatic professional behavior were ingredients for success

Erik de Groot - Director Organizational Development

Good knowledge of culture and organizations to maximize performance

I worked with Gijs for a number of years and found him to have a strong people insight coupled with a good knowledge of culture and how organisations can work to maximise their performance. He was always a pleasure to work with and works to build strong relationships with others

Valarie Daunt - Partner
Human Capital Management at Deloitte (Ireland)

Immediately impressed by his open communication and clear analyses

I met Gijs in his interim HR management role as co-member of the Management Team of the division Industrial at Logica. Gijs immediately impressed by his open communication and clear analyses. Gijs has a broad knowledge of the HR profession and knows how to use this in a positive way in which people are always the starting point. Gijs took us on in the process of mapping the current and desired team composition. He thus made a significant contribution to the development of culture and organization. As a human being and colleague I worked together with Gijs very well. He is open, honest and stable. Gijs is apparently not affected by pressure and knows well to maintain himself. Gijs is an asset to any team and any organization.

Dick Stegeman - Director Operations
Logica (CGI)

Excellent results with the right human touch

In my Managing Director HR jobs for respectively ENECO and LogicaCMG (CGI) Gijs Graafmans worked for me in different functions, varying from Manager HR, Interim Manager to Organisational and Talent Development Manager. Gijs booked excellent results and he did it in a professional way with the right human touch. It helped the companies to strengthen their (HR) strategy. Gijs is strong in individual meetings (coaching) but also in facilitating teams. He set up and implemented talent development at the same time taking into account the organisatonal needs. It is a pleasure working with Gijs, on the content and on the relation.

Theo Borgert - Managing Director HR
Eneco | Logica

Onze tevreden klanten